Taruds Blogg

Israel, Norge og palestinere – إسرائيل والنرويج والفلسطينيين – ישראל, נורבגיה והפלסטינים – Israel, Norway and the palestinians

Palestinere, Israel og menneskerettigher

Posted by Tarud den 28.04.2013

Menneskerettigheter 3bDen 10. desember 1948 vedtok FNs tredje generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettigheter. Det «siviliserte» menneskesamfunnet brukte flere tusen år å innse at alle mennesker har like og umistelige rettigheter.  Likevel brytes disse rettigheter til mange millioner mennesker i de fleste land i verden, inkludert i Norge.

Ikke alle brudd på menneskerettigheter er like alvorlig.  I Kina, Nord Korea, mange land i Afrika og i de arabiske land er brudd på menneskerettigheter systematisk og grov, mens i andre vestlige land gjelder bruddet på «mindre viktige» paragrafer av FNs erklæringen.

Til tross for at staten Israel lever under konstant trussel av terror og krig greier staten å bevare et demokratisk samfunn, der innbyggerne nytter rettigheter på nivå med innbyggerne i de fleste andre vestlige land i verden.  Likevel, og i motsetning til de arabiske landene, utpekes staten Israel ofte som den store bryteren av menneskerettigheter.

Palestina-arabere (PA) som bor på de palestinske styrte områder på Judea, Samaria og Gaza blir sjelden kritisert, til tross for at de bryter systematisk omtrent alle paragrafene i FNs menneskerettigheters deklarasjonen.

Her er en sammenligning mellom den israelske og palestinske (PA) oppfyllelse av paragrafene i FNs deklarasjonen:

§ 1: «alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd, og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd».

PA:  Systematisk krenkelse av menneskeverd til sin egne og til jødene som bor i nærheten.

Israel:  Respekt til grunnrettigheter til alle mennesker er basert på den jødiske tradisjonen og er innebygdt i landets lover.

§ 2:  Ingen skal diskrimineres på grunn av «rase, farge, kjønn, språk, religion eller politisk oppfatning… uavhengig om menneskene bor i en uavhengig stat eller kun med begrenset suverenitet».

PA:  Kvinner har ikke de samme rettighetene som mennene.  Kristne, jøder, homofile og andre minoriteter er forfulgt.  Pro-Israelsk eller avvikende holdninger tolereres ikke.

Israel:  Menn og kvinner er likestilt.  Minoriteter kan utøve sin livsstil/religion på en fri måte og er beskyttet av loven.  Israel har et multikulturelt samfunn.

§ 3:  «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet».

PA:  Livet til mennesker er mindre verd enn «ærefull» død (ved drep jøder).    Manglende sikkerhet for egen befolkning og systematisk terror mot nabofolket.

Israel:  Livet er høyeste verdi og landet gjør store anstrengelser for å beskytte alle sine innbyggere.  Frihet er sikret i loven.  Manglende personlig sikkerhetsfølelse på grunn av konstant terror og trusler om krig.

§ 5:  «Ingen må utsettes for tortur…»

PA:  Tortur er utbredt i det palestinske fengsler, sikkerhets styrkene og terrororganisasjonene.

Israel:  Tortur har altid vart forbud i Israel«Moderat fysisk press» på terrormistenkte var tidligere tillat hvis informasjonen kan sannsynlig redde liv.  Fra 2002 er også denne er forbudt av loven.

§ 6:  «Ethvert menneske har krav på å bli anerkjent som rettssubjekt».

PARettssystemet er politisk og religiøs styrt.  Innbyggene mangler rettssikkerhet.

Israel: Loven anerkjenner hvert menneske som rettssubjekt og sikrer grunnleggende rettigheter for alle.   Israel er det eneste landet i regionen som er rangert som «fritt» av Freedom House, basert på nivået for borgerrettigheter og politiske rettigheter.

§ 7:  «Alle er like for loven og har krav på samme beskyttelse mot diskriminering».

PA:  Minoritetsgrupper blir systematisk diskriminert.  Disse inkluderer kvinner, kristne, jøder, homofile, «Israelvenner», humanister, menneskerettigheter aktivister, barn og andre.

Israel:  Israel er et demokrati og loven er lik for alle borgere i landet.  Israel er faktisk verdens beste land – for arabere.

§ 8: «Enhver har rett til effektiv hjelp av nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettighetene».

PA:  Palestinsk rettssystemet er politisk og religiøs styrt.  Krenkelser av menneskerettigheter er utbredt og blir ofte ikke anmeldt eller etterforsket.

Israel:  Loven sikrer menneskerettighetene til innbyggerne.  Brudd på menneskerettigheter forekommer og blir ofte anmeldt til politi og dømt i retten.

§ 9:  «Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning».

PA:  Vilkårlig arrest på grunn av rykter eller politisk holdning er vanlig.  Flere må flykte fra myndighetene eller terrororganisasjonene som er ut etter dem og blir i praktisk landsforvist.

Israel:  De som blir arrestert i Israel har krav, og får, rettslig bistand.  Med hensyn til landets sikkerheten blir terrormistenkte holdt av og til i administrativ forverring i opptil flere uker eller måneder uten en rettsak.

§ 10:  «Enhver har krav på å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig domstol».

PA:  Mange straffesaker kommer ikke til en domstol, andre blir behandlet i hemmelighet og straffene er ofte tilfeldig og urettferdige.

Israel:  Loven sikrer en rettferdig behandling av straffesaker i en uavhengig domstol.

§ 11:  «Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolsbehandling at han er skyldig etter loven».

PA:  Palestinsk rettssystemet er politisk og religiøs styrt. Skyldspørsmålet for en påstand om straffbar handling, avgjøres ofte FØR rettsaken.  Myndighetene er ofte «snill» mot kriminale som angriper jøder, og disse blir fort løslat.

Israel:  Loven sikrer en rettferdig behandling av straffesaker i en uavhengig domstol.  Domstols avgjørelse og straffeutmåling kan ankes i flere rettsinstanser.

§ 12:  «Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse».

PA:  Palestinske myndighetene, spesiell på Gaza blander seg ofte i private forhold når det gjelder mistanke/rykter om «ikke muslimsk» oppførsel.

Israel:  Privatliv er respektert så lenge det ligger ikke en mistanke om kriminal eller terror aktivitet.

§ 13:  «Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget».

PA:  Utreise fra de palestinske områdene, spesiell fra Gaza, krever spesiell tillatelse og myndighetene setter strenge vilkår og begrensninger.

Israel:  Innbyggerne kan reise fritt ut og inn i landet.  Med hensyn til sikkerhet er det begrensninger for israelske borgere som ønsker å reise inn til de palestinske styrte områdene.  Det kreves også spesiell tillatelse for palestinere som ønsker å reise inn til Israel.

§ 14:   «Enhver har rett til å søke og ta imot asyl mot forfølgelse i andre land».

PA:  Palestinske myndighetene har gjort det klart at de vil ikke gi «palestinske flyktninger» fra andre land asyl i de palestinske områdene eller i en fremtidig palestinske stat.

Israel:  De fleste innbyggere i landet er flyktninger eller etterkommere av flyktninger.  Israel har en streng innvandringspolitikk, men likevel har gitt asyl til mange tusener muslimske flyktninger fra Sudan og Eritrea i de siste årene.

§ 15:  «Enhver har rett til et statsborgerskap».

PA:  De fleste palestina-arabere og deres etterkommere har statsborgerskap i Jordan, Egypt, Israel og i andre land.  Palestina-arabere som bor i de palestinske styrte områder i Judea, Samarie og Gaza har kan få ogå en egen palestinsk statsborgerskap.

Israel:  Alle innbyggere i staten Israel som har krav på israelsk statsborgerskap iht. loven får det.  Dette inkluderer bl.a. ca. 6 millioner jøder og 1,6 millioner arabere.

§ 16:  «Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg… Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller».

PA:  Tvangsekteskap er vanlig i det palestinske samfunnet.  Kvinner har begrenset muligheter til å bestemme om ekteskap og kan bli drept på grunn av «familiens ære», skilsmisse, barnefordeling eller økonomiske saker.

Israel:  Loven sikrer frihet for inngåelse av ekteskap eller skilsmisse.  I det ortodokse jødisk miljøet og i enkelte muslimske miljø er det fremdeles vanlig med arrangert ekteskap.  Kvinner i disse miljø har også begrensninger når det gjelder mulighet for å skille seg.

§ 17:  «Enhver har rett til å eie eiendom… Ingen må vilkårlig fratas sin eiendom».

PA:  Eiendomsbegrepet tolkes ganske forskjellig blant palestinere.  Beduiner hevder at store landområder er deres fordi deres forfedre har vandret der. Mens andre betrakter et område som deres eiendom fordi de har plukket olivener fra noen trær der.

Israel:  Jødene som kom til landet før 1948 kjøpt eiendom fra sine fraværende eiere i Damaskus og Beirut. De arabiske innvandrerne bosatt seg ulovlig eller leide jordområder som tilhørte andre.  Mange gjestearbeidere flyttet fra sted til sted, mens andre levde som nomader (beduiner).  En del av områdene som tilhører Israel i dag ble tatt i en lovlig forsvarskrig.  I enkelte tilfeller konfiskerer staten privat land, som trenges for veier, forsvar eller andre offentlige formål.  Dette er vanlig både i Norge og i andre land.   En slik konfiskering av jord gjøres både fra arabere og fra jøder, og jordeierne blir kompensert i form av et annet jordområde eller penger.

§ 18:  «Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet».

PA:  Religionsfrihet er fraværende i de palestinskstyrte områder slik som i de fleste andre arabiske land.  Tilhørighet til andre religioner enn islam medfører trakassering og forfølgelser.  Tankefrihet er begrenset til tanker som kommer ikke til utrykk på noen som helst måte.

Israel:  Staten er en liberal demokrati med fullstendig tanke-, samvittighets- og religionsfrihet.  Blant Israels borgere er det i dag 6042 tusen jøder,  1354 tusen muslimer,  133 tusen drusere, 158 tusen kristne og andre grupper med andre religioner og livssyn.

§ 19: «Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet»

PA:  Ytringsfrihet er ganske begrenset i det palestinske samfunnet.  Ytring som er kritiske til styremaktene eller er «umuslimsk» kan føre til fengsling, tortur eller drap.

Israel:  Ytringsfriheten i Israel er ekstrem og overgår det som er vanlig i de alle fleste land i verden.  Alle har mening om alt og må ytre seg.  Stor mangfold av ytringer både om samfunnet, religion, seksualitet, helse, politikk og alt annet…

20:  «Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner».

PA:  Organisasjonsrett i det palestinske samfunnet er begrenset.  Det finnes fagforeninger, men mulighet for lønnsforhandling og streikeretten er begrenset.  Medlemskap i terrororganisasjoner er utbredt …

Israel:  Både i næringslivet og ellers i det israelske samfunnet er det organisasjonsfrihet.  I tidligere år hadde den sentral fagforeningen Histadrot stor makt (slik som LO i dagens Norge), men den ble sveket senere og det er mer normale forhold i dag mellom arbeidstakere og arbeidsgivere organisasjonene.

§ 21:  «Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter».

PA:  Teoretisk sett så er det demokrati i de palestinske styrte områder, men palestinere, som arabere ellers, har ingen demokratisk tradisjon.  Klans- eller familie overhode bestemmer om hvem de skal støtte eller stemme på.  Våpenmakt, familie forbindelse og religion er avgjørende for å kunne bli «valgt» som leder.  Kvinner blir nesten ikke representert i ledende stillinger.

Israel: har en pluralistisk demokratisk system med mange partier og valg hvert fjerde år.  Ved siste valg (i januar 2013) stilte 34 partier til valg.

§ 22:  «Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet…»

PA:  Offentlige ansatte har (begrenset) pensjon og sosial trygghet.  Ellers har palestinere brukt resursene sine i mange år på terror mot Israel, dermed ble det litte igjen til eget sosial trygghet.  Det offentlige administrasjon og eksisterende trygdesystem er helt avhengig av tigging av penger fra andre land.

Israel:  har utviklet velferdssystem som ligner på det norske systemet.  Alle borgere har rett på helsebehandling, ledighetstrygd og pensjon.  Likevel fører de store forsvarsutgiftene til at flere har det vanskelig økonomisk.

§ 23:  «Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke, til rettferdige og gode arbeidsforhold…».

PA:  Det er høy arbeidsledighet blant palestinere og mangel på arbeidsplasser.  Mange palestinere jobber hos jødiske arbeidsgivere.  Arbeidsmiljøreglene er underutviklet og håndheving er mangelfull.

Israel:   Arbeidsmiljølov som beskyter arbeidstakere på linje med den norske loven.

§ 25:  «Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære…».

PA:  Til tross for at palestinere har bedre levestandard enn mennesker som lever i mange andre land, er det mange som har vanskelig levekår med begrenset helsetilbud og sosial hjelp.

Israel:  Helsetilbudet i Israel er på høyt nivå og sosial hjelpesystem er utbygd.

§ 26:  «Enhver har rett til undervisning… undervisningen skal ta sikte på å… styrke respekten for menneskerettighetene… fremme forståelse, toleranse og vennskap mellom alle nasjoner og rasegrupper eller religiøse grupper».

PA:  Det palestinske skolesystemet har utviklet seg i de siste årene, men har fremdeles et lavt nivå sammenligning med det Europeisk eller israelsk skolesystem.  Skolene fremmer ikke forståelse for menneskerettigheter og toleranse for andre enn muslimer.  Undervisning er preget av indoktrinering i islamsk lære og hat mot staten Israel og jøder.

Israel:  har et godt utbygd skolesystem med flere universiteter på et internasjonal nivå.  Det tillater egen undervisning for minoriteter (arabere, ortodokse jøder osv.), men krever en «kjernepensom» som inkluderer bl.a. lære om menneskerettigheter.

§ 27:  «Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige framgang og dens goder»

PA:  Deltakelse i og utvikling av kunst er begrenset av islamske regler.  «Vitenskapelige framgang» blant palestinere er ganske begrenset på grunn av en dårlig økonomien og manglende tradisjon for nyskapning og utvikling.

Israel:  Kulturlivet i Israel er blomstrende på alle områder, og den vitenskapelige utviklingen er blant det høyeste i verden.

§ 28:  «Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring»

PA:  I alle år har palestinere motarbeidet samarbeid og prioritert stridighet på en slik måte som gjør dem ikke i stand til å oppfylle kravene i FN menneskerettigheters erklæringen.  På linje med andre arabiske land er menneskerettigheter nedprioritert og underlagt den muslimsk Sharialoven.

Israel:  Til tross for arabisk terror og trusler av krig har Israel greide å bygge opp et samfunn hvor innbyggerne nytter demokrati og frihet.

§ 30  «Intet i denne erklæring … gir noen stat, gruppe eller person rett til å…foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen»

PA:  Ved sin systematisk terror i mer enn 100 år har palestinere gjort det de kan for å ødelegge rettighetene og friheten til jødene som bor i naboskapet.  Dette medførte også til at de har skadet mulighetene for frihet og fred for egen befolkning.  Palestinere bruker konflikten til å bortforklare systematisk brudd på menneskerettigheter.

Israel:  Jødene i Israel har prøvd i alle år å leve i fred med sine naboer, og å hjelpe palestinere med å bygge opp et demokratisk samfunn som vil leve i fredelig naboskap.  Dette er foreløpig mislyktes.

Palestinere bryter ikke bare bestemmelsene i FNs menneskerettigheters erklæringen, men også de fleste bestemmelsene i FNs barnekonvensjonen, Genève-konvensjonen (om krigføring), FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.  Likevel blir de, og de andre arabiske land, sjelden fordømt for de grove brudd på menneskerettigheter.  Det er Israel, som oppfyller de alle fleste av disse bestemmelsene, som blir automatisk fordømt av FNs generalforsamling, FNs menneskehetsrettigheters rådet og i norske media.

 

Reklamer

Skriv en kommentar her

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s